Thực hiện theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trên truyền hình thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học và Link xem các video: Hướng dẫn dạy học trên truyền hình

Thực hiện theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trên truyền hình thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học và Link xem các video: Hướng dẫn dạy học trên truyền hình

https://youtu.be/vaAOh3wFwLM’’; Môn

- Tiếng Việt: https://youtu.be/CM3W0CW8SWI; Môn

- Toán: https://youtu.be/TG_gZUIl1vA; Môn

- TNXH: https://youtu.be/nMTe1UNBkNE; Môn

- Lịch sử và Địa lý: https://youtu.be/Lsu7lfrPYSg; Công

văn số 1156/BGDĐT-GDTH ngày 24/3/2021 về việc triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 và văn bản hướng dẫn dạy Tiếng anh tự chọn lớp 1, lớp 2 trên truyền hình với hình thức phù hợp.